Iekšējais audits un kontrole


Audits – organizācijas finanšu darbības revīzija, kas tiek veikta pēc pasūtītāja pieprasījuma. Audita pārbaudes mērķis – organizācijas finanšu stāvokļa novērtējums, kā arī rekomendāciju tā uzlabošanai izstrādāšana un izveidošana.

Audits iedalās:

 • Obligātais audits (veic zvērināts revidents)
 • Nodokļu audits
 • Finanšu audits
 • Finanšu pārskatu audits
 • Debitoru, kreditoru parāda audits

Obligātais audits

Obligātais audits – audits, ko veic pēc valsts prasības, atbilstoši ES starptautiskās likumdošanas normām.

Obligātā audita kvalitatīva veikšana ir pa spēkam tikai pieredzējušiem un augsti kvalificētiem auditoriem. Ja Jūsu organizācija atbilst kritērijiem, kas atbilst audita veikšanas prasībām, tas nozīmē, ka šī organizācija ir kļuvusi par sabiedrībā pazīstamu un ir pacēlusies jaunā, biznesa attīstības, līmenī.

Sekmīgi veikts audits – sava veida „kvalitātes zīme”, kas piegādātājiem un pircējiem, investoriem un kreditoriem, kā arī citām ieinteresētām personām, ataino Jūsu kompānijas labi sakārtoto uzskaites veikšanas kārtību. Tas ļauj secināt, ka tās darbības rezultāta galvenajiem rādītājiem var ticēt, jo norēķini ar budžetu tiek veikti korekti un nepastāv konfliktu rašanās risks. Mūsu speciālistu darba rezultāts – auditora slēdziens, kā arī rakstiska informācija adresēta klienta vadībai, kur detalizēti tiks izklāstītas piezīmes un sniegtas nepieciešamās rekomendācijas.

Obligātā audita norises laikā tiek veikti šādi uzdevumi:

Uzņēmuma dokumentu apgrozības un grāmatvedības uzskaites kontrole
Grāmatvedības pārskatu likumiskuma un ticamības apliecināšana
Zvērināta revidenta slēdziena sastādīšana

Tālāk minētie audita veidi ir veicami pēc kompānijas iniciatīvas, tie tiek veikti, lai kompānijā atrastu finanšu un atskaišu darbības problēmu vietas.

Nodokļu audits

Nodokļu audits – pirmais solis ceļā uz Jūsu uzņēmuma aplikšanas ar nodokļiem sistēmas optimizāciju.

Nodokļu audita veikšanā visbiežāk ir ieinteresētas organizācijas, kam ir liels skaidras naudas līdzekļu apgrozījums. Tostarp nodokļu auditu rekomendējams veikt gadījumā, ja kompānijā ir nomainījies galvenais grāmatvedis. Parasti nodokļu audita norisi var iedalīt šādos posmos:

 • Uzņēmumā spēkā esošās aplikšanas ar nodokļiem sistēmas izvērtējums
 • Nodokļu nomaksas pareizas veikšanas apstiprināšana
 • Audita pārbaudes rezultātu sniegšana
 • Detalizētas atskaites sastādīšana, tostarp norādot esošās kļūdas un veicot to analīzi
 • Rekomendācijas saistībā ar nodokļu optimizāciju

Finanšu audits

Galvenais mērķis finanšu pārskata audita veikšanai – informācijas iegūšana par naudas līdzekļu apgrozību atskaites perioda laikā, kā arī informācijas iegūšana par organizācijas stāvokli gada šķērsgriezumā. Šāda veida audita veikšana ir vērsta, lai atklātu kompānijā esošo lietu reālo stāvokli.

Lai novērtētu sava uzņēmuma darbības efektivitāti, izmantojiet finanšu audita pakalpojumu. Pēc tā veikšanas, SIA „MG Alliance” speciālisti iesniegs slēdzienu par Jūsu organizācijas maksātspēju, par tās rentabilitāti un kapitāla apgrozījumu, kā arī rekomendācijas par atklāto kļūdu novēršanu.

Debitoru un kreditoru parāda audits

Debitoru un kreditoru parāda audita mērķis ir apstiprināt saldo atlikumu pilnīgumu, tiesiskumu, esamību un vērtības novērtējumu, saistībā ar piegādātāju un pircēju norēķinu rēķiniem, atskaites perioda beigās.

Likumdošanā noteiktais norēķinu formu daudzveidīgums pārvērš piegādātāju un pircēju norēķinu auditu procesā, kuram ir nepieciešamas civillikuma zināšanas, ES likumdošanas normu un aktu, grāmatvedības un nodokļu uzskaites veikšanas likumu zināšanas, kā arī spējas izvērtēt un aprakstīt klienta un kontrahentu mijiedarbības sistēmu.

Piegādātāju un pircēju norēķinu audits un rezultātā arī debitoru un kreditoru parāda audits, palīdz atklāt parādus, kuriem ir beidzies prasības noilguma termiņš, kā arī šaubīgus un bezcerīgus parādus. Mūsu uzņēmuma speciālisti efektīvi veiks darbu saimnieciskās darbības konkrētajās sadaļās un atklās grāmatvedības uzskaites un iekšējās kontroles vājās puses.

Kā likums, kārtējā audita pārbaude tiek veikta divos posmos:

 1. Pirmais posms – organizācijas grāmatvedības un nodokļu pārskatu ekspertīzes veikšana. Mērķis – noteikt pārbaudes izpildes termiņus un izmaksas.
 2. Otrais posms – tiešas audita pārbaudes veikšana, kā izskaņā tiek sastādīts auditoru slēdziens atainojot atklātās kļūdas un rekomendējot to novēršanas veidus.

Vēršoties kompānijā SIA „MG Alliance” sakarā ar audita pakalpojumu sniegšanu, Jūs saņemsiet vienreizējas priekšrocības – ticamas informācijas par Jūsu organizāciju operatīvu saņemšanu, un kvalificētu palīdzību grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumu sakarā. Jūs varat mierīgi nodarboties ar sava biznesa darīšanām – visu pārējo paveiks profesionāļi.