Nodokļu un Finanšu konsaltings


Finanšu konsaltinga pakalpojumi

Finanšu analīze ir kompānijas finanšu un saimnieciskās darbības efektīvas pārvaldes pamats. Mūsu kompānija sniedz šādus, finanšu konsaltinga, pakalpojumus:

 • Grāmatvedības konsaltinga pakalpojumi
 • Informatīvi konsultatīvais atbalsts
 • Finanšu un ekonomiskā analīze 
 • Dokumentu apgrozības optimizācija
 • Grāmatvedības uzskaites organizācija, veikšana, atjaunošana
 • Grāmatvedības metodoloģijas izstrādāšana

Finanšu konsaltings – pakalpojumu kopums, kas tiek sniegti, lai izveidotu drošu kompānijas finanšu pārvaldes sistēmu, sasniegt tās ilgtermiņa mērķus, operatīvi risinātu radušās problēmas, likvidētu to radītās, negatīvās sekas un novērstu to atkārtotu parādīšanos, ļaujot būtiski ieekonomēt Jūsu līdzekļus.

Mūsu nodokļu konsultanti, kā arī mūsu eksperti grāmatvedības uzskaites un jurisprudences jomā, sniedz šādus pakalpojumus:

 • Apkalpojamās organizācijas finanšu darbības veikšana saskaņā ar likumdošanas normām par nodokļiem un nodevām
 • Pārkāpumu novēršana/likvidēšana sakarā ar nekorektu nodokļu aprēķināšanu un to savlaicīgu nenomaksāšanu
 • Konsultāciju sniegšana par nodokļiem, nodokļu politikas plānošanas un optimizēšanas jomā
 • Tiesiskā aizsardzība nodokļu strīdu gadījumā
 • Aplikšanas ar nodokļiem sistēmas izveidošanas projekta izstrādāšana
 • Nulles deklarācijas sagatavošana
 • Pārvaldības pasākumu sistēmas izveidošana nodokļu plānošanas sistēmas izveidei.

Mūsu sniegtie pakalpojumi ir vērsti uz Jūsu biznesa rentabilitātes palielināšanos un tā efektivitātes celšanu.